AVG

May 17, 2018

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) willen wij u informeren over een aantal veranderingen. Deze wetgeving zorgt voor een uitbreiding van de privacyrechten van personen. U als betrokkene krijgt er een aantal rechten bij waarvan wij u graag op de hoogte willen stellen.

Aanvullend dienen wij als verwerkingsverantwoordelijke u te informeren over de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken. Hieronder zullen de rechten en informatie over de gegevensverwerking kort worden toegelicht. Daarnaast vindt u hieronder een overzicht van de doeleinden waarvoor wij de gegevens verwerken.

 

Uitleg voorkomende begrippen

Betrokkene

De betrokkene is de persoon waar de persoonsgegevens betrekking op hebben. In dit geval bent u als klant betrokkene.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijk is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

Verwerking

Onder de verwerking van persoonsgegevens valt het verzamelen, opslaan, verwijderen, vernietigen, veranderen, opvragen en/of verspreiden van gegevens.

 

Rechten van betrokkenen

Recht van inzage

U heeft als betrokkene het recht om bij ons te informeren of wij wel of geen persoonsgegevens van u verwerken. Blijkt hieruit dat er gegevens van u verwerkt worden, dan stellen wij u op de hoogte van welke gegevens en voor welke doeleinden deze worden verwerkt.

 

Recht op rectificatie

Als u opmerkt dat bepaalde gegevens onjuist zijn, heeft u het recht om die door ons te laten corrigeren. 

 

Recht op gegevenswissing

Als betrokkene kunt u ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Dit mag onder andere op het moment dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn om aan de verwerkingsdoeleinden te voldoen.

 

Recht op beperking van de verwerking

Als er twijfel bestaat over de juistheid van de persoonsgegevens, mag u ons verzoeken om deze verwerking te beperken. Wij mogen de gegevens dan niet meer verwerken tot het moment waarop de juistheid van de gegevens is onderzocht.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens pas overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke als u ons daar specifiek om vraagt. Indien gewenst, kunnen wij deze gegevens direct aan de nieuwe verantwoordelijke overdragen zodat u dat zelf niet hoeft te doen.

 

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar is niet van toepassing, aangezien er geen gegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang of algemeen belang.

 

Recht tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming

Dit recht is niet van toepassing, aangezien wij geen gebruik maken van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

 

Doelen van de verwerking

Wij mogen enkel gegevens van u verwerken op het moment dat hier een grondslag voor is. Deze grondslag is het verwerken van gegevens op basis van een wettelijke verplichting (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). De andere grondslag is de overeenkomst tussen u en ons bedrijf.

 

De verwerkingen die wij uitvoeren op basis van de overeenkomst zijn als volgt:

-          Het voeren van uw financiële administratie

-          Het verzorgen van aangiften omzetbelasting

-          Het opstellen van jaarrekeningen

-          Het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting

-          Het verwerken van uw salarissen of de salarissen van uw medewerkers